صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فرودگاه کینهوانگدو شرکت توسعه چهارم نسل تک آهنگ خودکار جوشکاری
Feb 22, 2016

شین هوانگ دائو بو Seok مستقل توسط تجهیزات photoelectricity امسال چهارمین نسل تک آهنگ خودکار جوشکاری توسعه فن آوری ربات استفاده می شود، تکنولوژی کنترل هوا و کنترل تکنولوژی و کاربرد فن آوری مادون قرمز جوش حمايت از حق ثبت اختراع برای اطمینان از حرارت یکنواخت باتری کم میزان باقی مانده متمرکز. کارکنان چهارم نسل تک آهنگ خودکار جوشکاری اشکال زدایی است.